Directory: TEACCH Certified Professional Practitioners

TEACCH Certified Professional Practitioners

Rie Yamada

Speech-Language-Hearing Therapist
Tsutsujigaoka Pediatric Clinic 
Aichi, Japan

Kaori Yuge

Teacher
Shizouka Prefectural Yoshida Special Needs Education School
Japan